Skip links

Social Media Marketing
για Ξενοδοχεία

Κάθε ξενοδοχείο έχει μια ιστορία να μοιραστεί.
Ήρθε η ώρα η δική σας να γίνει viral.
Χτίζουμε σχέσεις με πιθανούς επισκέπτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω ελκυστικού περιεχομένου και προώθησης.
Αυξήστε τα έσοδα σας προσελκύοντας πελάτες μέσω του Social Media Marketing.

Oval
Page 5 Social Media Management 1

Η διαδικασία που ακολουθούμε

Δημιουργώντας ισχυρό περιεχόμενο και αλληλεπιδρώντας με το target audience σας με τον κατάλληλο τρόπο, οι υπηρεσίες μας στα social media οδηγούν στην αύξηση των απευθείας κρατήσεων και την βελτίωση την online παρουσίας του ξενοδοχείου σας.

Προσδιορισμός των στόχων

Τα περισσότερα ξενοδοχεία παρότι έχουν ψηφιακή παρουσία στα Social Media, δεν έχουν καθορίσει τους βασικούς τους στόχους. Θέτουμε συγκεκριμένα KPIs προκειμένου να είμαστε σε θέση να μετρήσουμε την πρόοδό μας.

Social Media Content Strategy

Το περιεχόμενο είναι η ουσία κάθε στρατηγικής social media. Χωρίς περιεχόμενο, δεν μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το κοινό σας, να προωθήσετε τις παροχές σας ή να μετρήσετε την απόδοση.

Set your posting schedule

Σχεδιάζουμε ολόκληρο το ημερολόγιο περιεχομένου σας σε κάθε κανάλι με βάση την ανάλυση δεδομένων σε σημεία όπως το engagement rate, η απήχηση και η ανάπτυξη των followers.

Επιλέξτε τις καλύτερες πλατφόρμες για το κοινό σας

Επιλέξτε την πλατφόρμα που ταιριάζει καλύτερα στον κλάδο σας με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, τη συμπεριφορά των χρηστών και τα δημογραφικά στοιχεία

Μέτρηση Απόδοσης

Ελέγξτε την απόδοση όλων των αναρτήσεών σας σε κάθε κανάλι ξεχωριστά.

Adapt, learn and grow

Η προώθηση των social media συνεχώς εξελίσσονται με νέα trends, καθιστώντας αναγκαίο για το brand σας να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές της αγοράς.

Page 5 Social Media Management 1
88

YouTube


Η διεθνής κατανομή των χρηστών του YouTube παρέχει στα ξενοδοχεία μια μοναδική ευκαιρία να φτάσουν και να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό.

Instagram perspective matte s

Instagram


Τρέχουμε προωθητικές ενέργειες και αλληλεπιδρούμε με τους χρήστες για να κατανοήσουμε τον λόγο του ταξιδιού τους και να αυξήσουμε τα κέρδη του ξενοδοχείου σας.

Linkedin perspective matte s

LinkedIn


Δημιουργούμε σχέσεις με πελάτες και Influencers στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Tik Tok perspective matte

Tik Tok


Παρουσιάζουμε ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των δωματίων σας ή γενικότερα του ξενοδοχείου, ώστε να τραβήξουμε την προσοχή των χρηστών του TikTok.

Facebook perspective matte s 1

Facebook


Προωθούμε εκδηλώσεις και αποκλειστικές προσφορές που αυξάνουν την πληρότητα και τα έσοδα του ξενοδοχείου σας.

Διαχείριση Social Media Ξενοδοχείου

Οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν τα social media για έμπνευση ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν αποδράσεις και μοιράζονται αναρτήσεις, κριτικές, σχόλια και προτάσεις κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας των διακοπών τους.

Content Marketing Ξενοδοχείου

Τα ξενοδοχεία σήμερα δεν χρειάζεται απλώς να δημοσιεύουν τακτικά, αλλά πρέπει και να αλληλεπιδρούν με αυτά που δημοσιεύουν οι επισκέπτες τους στο διαδίκτυο.
Ξεκινήστε τη στρατηγική σας στα social media με λύσεις που συνδυάζουν την ταξιδιωτική έμπνευση με το συναρπαστικό περιεχόμενο του ξενοδοχείου σας.

Page 1 1

Ξενοδοχεία | Portfolio

Gesture 04
avatar21

Έχεις Ερωτήσεις?

Whether Google Ads or Facebook Ads are better for your hotel depends on a number of factors, including your hotel market, target audience, and budget.

Google Ads is a pay-per-click (PPC) advertising platform that allows you to place ads at the top of search results pages (SERPs) when people search for specific keywords. Google Ads is a great way to reach guests who are already interested in what you have to offer, as they are actively searching for information about products or services like yours.

Facebook Ads is a social media advertising platform that allows you to target your ads to specific demographics, interests, and behaviors. Facebook Ads is a great way to reach a large audience and build brand awareness. It can also be effective for driving traffic to your website or landing pages.

Which platform is better for you?

If you are looking for a way to reach people who are already interested in what you have to offer, then Google Ads is a good option. However, it is important to keep in mind that Google Ads can be more expensive and complex than Facebook Ads.

If you are looking for a more affordable and easy-to-use platform, then Facebook Ads is a good option. However, it is important to keep in mind that Facebook Ads may have lower conversion rates than Google Ads.

Ultimately, the best way to decide which platform is right for you is to experiment and see what works best for your business.

There are a few things you can do to get guests for your hotel with Google Ads:

 1. Set up a Google My Business account and link it to your Google Ads account. This will allow your hotel to appear in Google Maps and Google Search results.
 2. Create a hotel campaign and select the keywords that you want your ads to appear for. These keywords could include the name of your hotel, the city where your hotel is located, and the type of hotel that you have (e.g., budget hotel, luxury hotel, boutique hotel).
 3. Set a budget and bid on the keywords that you want your ads to appear for. The amount that you bid on a keyword will determine the position of your ad on the search results page (SERP).
 4. Write compelling ad copy that highlights the benefits of staying at your hotel. Your ad copy should be clear, concise, and persuasive. It should also be relevant to the keywords that you are targeting.
 5. Use high-quality images in your ads. Images can help to make your ads more visually appealing and can also help to increase click-through rates (CTRs).
 6. Track the performance of your campaigns and make adjustments as needed. Google Ads provides detailed reporting that allows you to track the performance of your campaigns and see how many bookings you are generating. This information can be used to optimize your campaigns and improve results.

Here are some additional tips for getting guests for your hotel with Google Ads:

 • Use long-tail keywords. Long-tail keywords are more specific than short-tail keywords and are less competitive. This means that you are more likely to get your ad to appear at the top of the SERP if you use long-tail keywords.
 • Use negative keywords. Negative keywords are words or phrases that you do not want your ad to appear for. For example, if you do not allow pets at your hotel, you might want to add "pet-friendly" as a negative keyword. This will prevent your ad from appearing when people search for "pet-friendly hotels."
 • Use ad extensions. Ad extensions can provide additional information about your hotel, such as your address, phone number, and website. This information can make your ad more informative and can also help to increase CTRs.
 • Use location targeting. You can target your ads to people who are located in specific areas. This is useful if you want to attract guests from a specific city or country.
 • Use device targeting. You can target your ads to people who are using specific devices, such as smartphones, tablets, and laptops. This is useful if you want to reach people who are more likely to book a room on their mobile devices.

By following these tips, you can create effective Google Ads campaigns that will help you to get more guests for your hotel. If you want a group of experts to handle your budget feel free to contact us.

Google Ads is effective because it allows businesses to reach their target audience at the exact moment they are searching for what the business offers. Google Ads also offers a high degree of control and targeting, so businesses can ensure that their ads are seen by the people who are most likely to be interested in their products or services.

Here are some of the key benefits of using Google Ads:

 • Reach a large audience: Google is the most popular search engine in the world, so Google Ads allows businesses to reach a large audience of potential customers.
 • Target the right audience: Google Ads allows businesses to target their ads to specific demographics, interests, and behaviors. This means that businesses can show their ads to the people who are most likely to be interested in what they have to offer.
 • Measurable results: Google Ads provides detailed reporting that allows businesses to track the performance of their campaigns and see how many leads and sales they are generating. This information can be used to optimize campaigns and improve results.
 • Affordable: Google Ads is a pay-per-click (PPC) advertising platform, so businesses only pay when someone clicks on their ad. This makes Google Ads an affordable way to reach potential customers.

Overall, Google Ads is an effective way for businesses to reach their target audience, generate leads and sales, and grow their business.

Here are some additional reasons why Google Ads is effective:

 • Google has a massive amount of data about its users. This data allows Google to target ads with a high degree of accuracy.
 • Google Ads is easy to use. Even businesses with no experience with online advertising can create and manage successful Google Ads campaigns.
 • Google Ads is scalable. Businesses of all sizes can use Google Ads to reach their target audience.

If you are looking for a way to reach your target audience and grow your business, Google Ads is a great option to consider.

Θέλετε να Συνεργαστούμε;

Παλαιάς Καβάλας 65, Αθήνα

Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας?

Έχεις κάποιο Project στο μυαλό σου? ΑςΞεκινήσουμε

Subscribe για να μην χάνεις τα νέα του κλάδου μας.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag